Nhà / Auditor / Kỹ thuật Kiểm toán nội bộ Mô tả công việc / vai trò / Nhiệm vụ và trách nhiệm Sample

Kỹ thuật Kiểm toán nội bộ Mô tả công việc / vai trò / Nhiệm vụ và trách nhiệm Sample

Mô tả công việc / vai trò / Nhiệm vụ và trách nhiệm Sample

 • Thực hiện nghiên cứu thực địa kiểm toán bằng cách thực hiện các cuộc phỏng vấn xem xét và quan sát công việc trong câu hỏi duy trì công tác thực địa theo quy định của chương trình kiểm toán và kiểm tra tài liệu hỗ trợ liên quan
 • Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch kiểm toán bằng việc tiến hành nghiên cứu đối với kiểm toán tiềm năng và tham gia vào các cuộc họp để phát triển quy mô và mục tiêu kiểm toán
 • Tương tác với khách hàng lĩnh vực bằng cách tương ứng với giám sát và cung cấp thông tin phản hồi và kiến ​​nghị
 • Chuẩn bị giấy tờ làm việc và báo cáo kết quả bằng cách xem xét các tài liệu thu được bằng chứng chuẩn bị giấy tờ làm việc súc tích và ghi lại kết quả kiểm toán và kiến ​​nghị
 • Sau lên trên khuyến nghị kiểm toán để đảm bảo việc thực hiện các hành động khắc phục khuyến cáo
 • Thực hiện các dự án đặc biệt của hệ thống để trích xuất dữ liệu và đánh giá quá trình học tập để đảm bảo tuân thủ các quy định
 • Hỗ trợ nhân viên cho một loạt các bo mạch và hoa hồng tham dự và tham gia vào các cuộc họp nhóm chuyên nghiệp
 • Nhìn chung chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm toán của hệ thống nói chung và điều khiển ứng dụng các quy trình CNTT quản lý và dữ liệu dự án liêm chính trong liên lạc với các chuyên gia kiểm toán kinh doanh
 • kiến thức đòn bẩy của hệ thống và dữ liệu để tham gia vào việc lập kế hoạch CNTT tích hợp kiểm toán
 • Chịu trách nhiệm về các thủ tục đảm bảo chất lượng và quy trình xem xét liên quan đến việc xử lý các vấn đề bảo mật dữ liệu dữ liệu và hướng dẫn lập trình
 • Thực hiện kiểm toán Công nghệ thông tin theo quy định của Ban Giám đốc và Ban Kiểm toán
 • Xác định và đánh giá các lĩnh vực rủi ro tổ chức s và cung cấp đầu vào cho sự phát triển của kế hoạch kiểm toán hàng năm
 • Xác định phát triển và các vấn đề kiểm tra tài liệu và kiến ​​nghị Giao tiếp hoặc hỗ trợ cho việc thông báo kết quả kiểm toán và tư vấn dự án để quản lý
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng và đội ngũ nhân viên năng suất thông qua địa chỉ liên lạc cá nhân và các cuộc họp nhóm
 • Đại diện kiểm toán nội bộ về các đội dự án tổ chức tại các cuộc họp quản lý và với các tổ chức bên ngoài
 • Cung cấp hoặc hỗ trợ trong việc cung cấp huấn luyện đào tạo và hướng dẫn cho các nhân viên kiểm toán nội bộ và hay chăm sóc Nguồn kiểm toán viên bên ngoài trong việc thực hiện kiểm toán và các vấn đề kiểm toán khác liên quan đến
 • Dự thảo quy mô và mục tiêu kiểm toán cá nhân và chuẩn bị các chương trình kiểm toán
 • Tiến hành phân tích dữ liệu khai thác và đánh giá an ninh sử dụng
 • Hoạt động như liên lạc với các đối tác kinh doanh để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ về toàn vẹn dữ liệu lưu lượng dữ liệu và an ninh hệ thống
 • Đánh giá CNTT kiểm soát các yếu tố để giảm thiểu rủi ro CNTT về sự trọn vẹn bí mật và tính sẵn sàng của thông tin kinh doanh
 • Tham gia vào sự phát triển của quá trình ngân sách chiến lược và quy hoạch cục Kiểm toán nội bộ Tập đoàn
 • Cung cấp đầu vào cho việc chuẩn bị kế hoạch kiểm toán hàng năm
 • Tạo điều kiện sử dụng hiệu quả ngân sách thời gian kiểm toán để giúp hoàn thành kế hoạch kiểm toán hàng năm vào cuối năm
 • Phối hợp với Đội lập kế hoạch và phát triển các hoạt động kiểm toán
 • Thực hiện kế hoạch kiểm toán bằng cách duy trì mối quan hệ với các bộ phận được kiểm toán để có được quyền truy cập vào tài liệu của họ thông báo hệ thống và nhân sự
 • Hỗ trợ cả hai quản trị và Ban Kiểm toán bằng cách kiểm tra đánh giá báo cáo và đề xuất cải tiến về tính đầy đủ và hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro của
 • Xác định và đánh giá rủi ro đáng kể trong quá trình bình thường của nhiệm vụ
 • Xác định xem các quy trình quản lý rủi ro thích hợp được đưa ra đầy đủ và có hiệu quả và đề nghị cải tiến
 • Cung cấp sự bảo đảm về việc liệu quá trình quản lý rủi ro IDB Group là đủ để bảo vệ tài sản uy tín và hoạt động liên tục của Tập đoàn
 • Xác định chỉ trích và ảnh hưởng hậu quả của rủi ro để đạt được mục tiêu
 • Đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của các điều khiển để giảm thiểu rủi ro bao gồm các hoạt động quản lý IDB s và hệ thống thông tin
 • Xác định các mục tiêu thành lập của một quá trình cho doanh nghiệp những rủi ro để đạt được
 • Hỗ trợ trong bất kỳ nhiệm vụ kiểm toán đặc biệt hoặc điều tra bắt buộc của Ban Quản lý
 • Tham gia vào các ủy ban kiểm toán bằng cách cung cấp thông tin từ khu vực trách nhiệm
 • Tham gia xây dựng các quan điểm đánh giá tổng thể về quá trình quản lý rủi ro IDB Group và hệ thống điều khiển để quản lý cấp cao và Ủy ban Kiểm toán
 • Xem lại kiểm soát nội bộ và thực hiện bất kỳ khuyến nghị để cải tiến cần thiết
 • Thực hiện một chống gian lận biển thủ phát hiện điều tra và báo cáo chương trình
 • Kiểm toán nội bộ sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch chương trình kiểm toán nội bộ của họ
 • Thủ tục chính sách thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ và tham gia vào quá trình và sáng kiến ​​cải tiến kiểm soát nội bộ
 • Rà soát, đánh giá hoạt động của các quá trình hệ thống và điều khiển
 • Xác định đánh giá và đánh giá rủi ro ảnh hưởng để đạt được mục tiêu công ty
 • Đánh giá kinh tế và hiệu quả mà các nguồn lực được phân bổ và sử dụng
 • Đánh giá tuân thủ với các chính sách áp dụng kế hoạch luật và quy định thủ tục
 • Hỗ trợ quản lý với việc xác định và đánh giá rủi ro chiến lược
 • chương trình kiểm toán thiết kế và giám sát trong nhiệm vụ kiểm toán chủ chốt theo dõi tiến độ thực hiện các khuyến nghị
 • Khả năng xác định vấn đề thu thập dữ liệu thiết lập sự kiện và rút ra kết luận hợp lệ
 • Thiết lập các chính sách và thủ tục thích hợp để hướng dẫn các chức năng kiểm toán nội bộ và đảm bảo chất lượng của các dịch vụ đảm bảo giao
 • Phối hợp với kiểm toán viên bên ngoài trong các lĩnh vực nêu trên nếu cần thiết
 • phát triển thành công Chống Gian Lận Chính sách và Thủ tục Chống Gian Lận
 • Lập kế hoạch và xây dựng chiến lược và thủ tục kiểm toán bằng cách thực hiện đánh giá rủi ro để đáp ứng với rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính
 • Chuẩn bị phân tích SWOT và thử nghiệm các phím điều khiển trên các quy trình kinh doanh và kế toán
 • Tham gia vào quá trình cải thiện và kiểm soát nội bộ sáng kiến ​​trao đổi với cán bộ quản lý và đáp ứng với khác trong chi phí trên một loạt các vấn đề kiểm toán nội bộ
 • Chứng minh tiêu chuẩn cao về đạo đức và đạo đức cũng như độc lập đánh giá phù hợp và thận trọng
 • Hỗ trợ trong việc điều tra các hoạt động gian lận nghi ngờ đáng kể trong tổ chức và thông báo cho cán bộ và quản lý các kết quả Kế toán
 • Thực hiện thủ tục kiểm toán để xác minh rằng điều khiển đang hoạt động thông qua thử nghiệm và phỏng vấn kỹ thuật
 • Phân tích và kết luận về tính hiệu quả và hiệu quả của môi trường kiểm soát
 • Xác định khoảng cách kiểm soát và cơ hội để cải thiện
 • Tài liệu kết quả công việc kiểm toán phù hợp với bộ phận kiểm toán và Viện Kiểm toán nội bộ tiêu chuẩn IIA
 • Đánh giá thẩm định và thúc đẩy việc tuân thủ các chính sách kiểm soát nội bộ
 • Cung cấp tư vấn về kiểm soát nội bộ và tham gia vào việc tăng cường các tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ và thông lệ trong nhóm
 • Tất cả công việc và làm rõ được giao được cập nhật để công tác quản lý trong từng thời kỳ

Về Jacob

Kiểm tra Ngoài

Sr Internal Auditor Job Description Sample

Mô tả công việc / vai trò / Duties and Responsibility Sample Working with the Internal Audit Manager

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *