Nhà / Bán lẻ / Bán lẻ Mô tả công việc Kiểm toán / Vai trò và Trách nhiệm Sample

Bán lẻ Mô tả công việc Kiểm toán / Vai trò và Trách nhiệm Sample

Mô tả công việc

 • Làm việc trong liên kết chặt chẽ với các thương hiệu bán lẻ để đảm bảo hỗ trợ cho kinh doanh liên tục và ngăn ngừa các lỗi dịch vụ
 • Được thạo với tất cả các hợp đồng hiện tại chỗ và lấy được các dịch vụ tốt nhất của chúng
 • Đề nghị mô hình tích hợp cung cấp và quản lý nhu cầu trong và giữa các công ty để đạt được giảm chi phí và lợi nhuận để Trưởng Supply Chain – Bán lẻ
 • Hỗ trợ thực hiện các hoạt động chuỗi cung ứng thực hành tốt nhất nghiên cứu phát triển trong tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng
 • Việc kết hợp chặt chẽ với tất cả các khách hàng nội bộ để đảm bảo rằng các yêu cầu của họ được hiểu rõ ràng và các biện pháp được đưa ra nhằm đáp ứng cho họ
 • Hỗ trợ các cải tiến liên tục của chương trình làm việc khác nhau trong công việc kinh doanh hiện tại
 • Màn hình của sự phát triển xác định và hỗ trợ việc thực hiện các thông lệ quốc tế tốt nhất
 • Thương mại kho tối ưu hóa
 • Chỉ đạo và thực hiện hoặc đánh giá các thủ tục kiểm soát nội bộ và an ninh cho các hệ thống đang được phát triển và cải tiến hoặc các hệ thống hiện tại
 • Đánh giá thực hiện phát triển hệ thống thông tin ứng dụng và xử lý rủi ro rằng sự chú ý kiểm toán trát
 • Chỉ đạo các nhân viên kiểm toán nội bộ trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo kế hoạch và báo cáo kết quả
 • Tiến hành phân tích và khai thác dữ liệu an ninh đánh giá sử dụng công cụ phần mềm
 • Hoạt động như liên lạc với các đối tác kinh doanh CNTT để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ về toàn vẹn dữ liệu lưu lượng dữ liệu và an ninh hệ thống
 • Đánh giá các yếu tố kiểm soát công nghệ thông tin để giảm thiểu rủi ro CNTT về sự trọn vẹn bí mật và tính sẵn sàng của thông tin kinh doanh
 • Kế hoạch và thực hiện kiểm toán các nền tảng công nghệ máy chủ của khách hàng và đánh giá CNTT kiểm soát nội bộ và các công trình hợp tác với ban quản lý để xác định hành động cần thiết
 • Chuẩn bị và trình bày bằng văn bản và báo cáo bằng miệng về việc thiết kế và tính hiệu quả của hệ thống với các khuyến nghị để cải thiện hoạt động và theo dõi việc triển khai
 • Tư vấn với và tư vấn cho Trưởng Kiểm toán nội bộ về các vấn đề hoạt động khác nhau liên quan đến hệ thống thông tin máy tính và trên hoạt động kinh doanh nói chung khi cần thiết
 • Thực hiện công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng Kiểm toán nội bộ
 • Hỗ trợ kiểm toán cho tất cả các khía cạnh của quá trình tuân thủ
 • Rà soát thực hiện kiểm tra kiểm soát nội bộ thực hiện kết hợp với đồng nguồn và nhân viên kiểm toán nội bộ
 • Phát triển cung cấp các khuyến nghị và kế hoạch khắc phục để quản lý để cải thiện kiểm soát
 • Rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các địa điểm kiểm toán và xác định các vấn đề và đưa ra các khuyến nghị như bảo hành
 • Theo yêu cầu tham gia vào việc đánh giá các kế toán cơ cấu kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp liên doanh mới
 • Thực hiện đánh giá kinh doanh tài chính và rủi ro quá trình hàng năm
 • Yêu cầu Cử s Bằng trong kế toán
 • kỹ năng giao tiếp tuyệt vời bằng lời và bằng văn bản
 • Kiến thức về mục 404 các quy định của SEC
 • Tham gia kiểm toán bán lẻ cho các chi nhánh và các phòng ban bộ phận khác có liên quan
 • Khuyến cáo các phương tiện thu thập phân tích và đánh giá dữ liệu bằng chứng
 • Ứng xử và hỗ trợ trong việc đánh giá các mục tiêu chiến lược chính sách tiêu chuẩn thủ tục
 • hiệu suất và hiệu quả của kiểm soát nội bộ cho các khu vực kinh doanh khác nhau tại chi nhánh
 • Hỗ trợ trong việc phát triển các chương trình kiểm toán cập nhật dưới sự giám sát của Kiểm toán
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để các đồng nghiệp trong việc biên soạn dự thảo
 • và hoàn thành các kiểm toán thực địa
 • giao dịch xem xét tài liệu hồ sơ báo cáo và phương pháp tính chính xác,
 • Phối hợp với các nhân viên của chi nhánh khác nhau và các bộ phận liên quan để có được các phòng ban
 • thông tin cần thiết cho các hoạt động kiểm toán nội bộ
 • Chuẩn bị các giấy tờ làm việc mà kỷ lục và tóm tắt dữ liệu về dự án kiểm toán giao
 • Giữ các cuộc thảo luận sơ bộ về sự thiếu hụt rõ ràng với các cán bộ điều hành để xác minh và có được lời giải thích và lý do cho mỗi thiếu rõ ràng và tài liệu
 • Tiến hành các hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp với Kiểm toán thủ công nội bộ liên quan

về trị cấp cao

Kiểm tra Ngoài

Bán lẻ Chuyên viên phân tích Mô tả công việc mẫu

Job Description Work in close association with retail brands to ensure support for business continuity

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *