'Api / Fakapa'anga|Uncategorized / Ngaahi fatongia mo e fatongia faifakatau

Ngaahi fatongia mo e fatongia faifakatau

Ngaahi fatongia mo e fatongia ʻo e tokotaha faifakatau

Fakamatalaʻi ʻo e ngaahi fatongia ngaue faifakatau

Ko ha ngaue faifakatau fakamatalaʻi ko hono tokangaʻi e paʻanga ʻaki e faitotonu taupotu taha ʻi he ngaahi fehalaaki siʻisiʻi taha , ʻOku totonu foki ke ne posses ʻa e faʻahinga ʻilo fakafika kotoa pe & founga fakatatau ke fakahoko totonu mo totonu ʻa e ngaue .

 • ʻIlo ki he misini lesisita paʻanga hange ko e POS systems.
 • Tuhu ʻa e kau fakatau ʻaki ha malimali pea nau fakaʻapaʻapaʻi lahi taha.
 • Ko e fatongia ʻo ha tokotaha faifakatau ke ne fakahoko e ngaahi fatongia ʻi ha founga fakakaumeʻa mo fakapalofesinale ke fakapapauʻi ʻoku ʻi ai ha tuʻunga maʻolunga ʻo e ngaue tokoni mo e falekoloa ʻa e kasitomaa
 • Taumuʻa ki he lakanga ke fikaʻi mo fakahoko e ngaahi fehuʻaki fakapaʻanga ʻa e kasitoma.
 • Fakapapauʻi e lesisita e paʻanga pea fakakakato e paʻanga ʻoku feʻunga mo hono tokangaʻi.
 • Tauhi e tuʻunga maʻolunga ʻo e tuʻunga ʻoku tonu ʻi he ngaahi feʻauʻataa nounou
 • Fakahoko e meʻa kehe ngaahi fatongia fekauʻaki mo e ngaue ʻo hange ko hono vahe ʻe he kau pule ke nau lavaʻi ʻa e ngaahi taumuʻa kuo fokotuʻu ʻo e kautaha mo e client.
 • Fakafonu kotoa e pa'anga mo e ngaahi foomu fakatatau.
 • Fakaʻaongaʻi e ngaahi meʻangaue nima pe meʻangaue ʻoku fie maʻu ki hoʻo ngaue.
 • Malava ke fakafekau'aki 'a e ngaahi ngaue 'oku lahi pea fetaulaki mo e taimi ngaue.
 • Fakaha e fokotu'utu'u 'o e ngaahi fili mo e fa'unga totonu.
 • Tali e fatongia 'o e ngaue kuo fa'u.
 • Malava ke fekuki mo ha ngaahi 'ekitiviti vave kehekehe mo vave.
 • Malava ke langaki ha va fetu'utaki mo e kau 'a'ahi mo e kaunga va'inga.
 • Faka'ali'ali mo akoako 'a e tu'unga ma'olunga taha 'o e kau fakaafe ngaue tokoni.
 • Fakahaaʻi ʻo e ngāue fakapalofesinale maʻu pē ʻi he ngaahi ngāue fakaʻahó.
 • Fie ma'u ke lue pe tu'u 'i ha tu'unga mahu'inga.

Ngaahi feituʻu ʻoku fakatefito ai e kasitoma & Tauhi ʻo e fale

 • Tokoni 'o fakaha mo fale'i 'a e kasitomaa kapau 'oku kole 'eni
 • Ke tauhi 'a e fakatau fakamovetevete ki mu'a 'o e fakamaketi mo e palani merchandising
 • Ko e ngaahi foomu fakatatau paʻanga ko e tefitoʻi fatongia ia ʻo e fakamatala ki he ngaue faifakatau.

Ngaahi pōtoʻi ngāue mo e ngaahi taukei ʻo e tokotaha faifakatau

 • Kuo pau ke 'i ai ha tipiloma he ako ma'olunga pe tu'unga tatau

Fekauʻaki mo Sēkope

Ko ha fakamatala 'e taha

 1. 'E lava pe ke 'ilo ha mata'ifika lahi 'o e va'inga 'e fakatauele'i koe ke ke fiefia 'i
  Neongo pe ko e ha ho'o vekeveke.

Tuku ha tali

'E 'ikai pulusi ho'o tu'asila 'imeili. 'Oku faka'ilonga'i 'a e fakamatala 'oku fie ma'u *