'Api / Uncategorized / Siope 'e pule'i 'aki e fanga monumanu 'a e kau ngaue 'a e fakamatala / Fa'unga 'o e fatongia pea mo e ngaahi fatongia

Siope 'e pule'i 'aki e fanga monumanu 'a e kau ngaue 'a e fakamatala / Fa'unga 'o e fatongia pea mo e ngaahi fatongia

Tokangaʻi e fanga monumanu ʻaki e taumuʻa ʻo e ʻikai toe fakaʻaongaʻi, fanga pusiaki ʻoku ʻikai ke malu, pe taʻetokangaʻi, pe ngaahi sivi ʻo e ngaohikovia.

Tomu'a fie ma'u e ngaahi taukei 'o e ngaue ma'u'anga mo'ui
 • Fakatotoloʻi e ngaahi lipooti ʻo ha kau pusiaki pe kiʻi angakovi, kumi ʻo e kau fakamoʻoni, tokotaha angakovi fakamoʻoni, mo e faʻu ʻo e ngaahi lipoti.
 • Lekooti pea toʻo ʻa e hee, taʻefakangatangata, pe monumanu ngaohikovia mei ha ngaahi tukunga ʻoku ʻikai ke totonu, fie maʻu ke fakaʻaongaʻi ʻa e kupenga pe tranquilizer ngahau.
 • Ako e fanga monumanu ki he traumas pe fasi manava, mo fokotuʻutuʻu ha faʻahinga faitoʻo ʻoku matuʻaki mahuʻinga.
 • Toʻo e fanga manu mei he pule ʻo e ngaahi manu mei he monumanu mo e ngaahi meʻalele ʻi ha ngaahi fale hufangaʻanga crates pe ngaahi puha ʻoku kehe.
 • Euthanize ha fanga monumanu kuo fakalaveaʻi lahi, pe lahi, Kuo teʻeki fakaʻaongaʻi.
 • ʻoange ha meʻakai maʻa e ngaahi feituʻu ʻuta, vai.
 • Ko e ngaahi naunau mo e ngaahi tokoni ʻa hange ko canine e peni mo e kuli ʻoku ne puleʻi ʻa e ngaahi meʻalele.
 • Palani talatalaaki'i fehokotaki mo e faitoʻo pusiaki, mo ʻomi ha fakamoʻoni ʻi he fakamaau.
 • Fakahinohinoʻi e fanga monumanu ke puleʻi e ngaahi lao, pea mo e kakai fekauʻaki mo e Uelofea mo e ngaahi tuʻutuʻuni ʻo e monumanu.
 • Fetuʻutaki ki canine kau ke talaange ko ʻenau fanga kiʻi pusiaki ʻoku ʻi he ngaahi fotunga ʻo e kulii.
 • Pulusi e ngaahi lipooti ʻo e founga angamaheni, mo tauhi e ngaahi fakamatala ʻo e impoundments ʻo e fanga monumanu.
 • Ngaahi fakatokanga ki he tuʻunga pe fakamatala fekauʻaki mo e kuli- kau maʻu mafai ke lekooti e fie maʻu faka'ilo puke popula mo e taʻefeʻunga, pe ngaahi hia ʻoku fehokotaki.
 • Ngaahi fehuʻi Fakalelei mei hoʻo kakai fekauʻaki mo hono puleʻi canine e Control.
 • Vakaiʻi fakalelei canine vakaiʻi e fanga monumanu ʻo e fale, ʻa ia ko ha ngaahi pisinisi fekauʻaki mo hono fai ʻo e ngaahi fakahinohino, pea fakaʻata.
 • Fokotuʻutuʻu hono ohi ʻo e kuo te'eki faka'aonga'i manu tauhi.
 • Akoʻi e kau polisi ki he narcotics, Pule tokolahi, mo e muimuiʻi mo e ʻilo e ngaahi founga hono puleʻi mo hono akoʻi.

Meʻa ke tulifua ki ai ki he ngaue
 • Ko hono lau ʻo e ngaahi setesi mo e ngaahi laine ke mahino-mahino ʻa e ngaahi fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi ngaue.
 • Ko e fakafanongo longomoʻui-ki he meʻa ʻoku fakahaaʻi mai ʻe he niʻihi kehe ki he tokanga kakato,, tuku ha taimi mo ha ivi ke mahino e ngaahi meʻa ʻoku fai, Fakakaukau ki he fehuʻi ko ia ʻoku lelei, kae ʻoua ʻe kukuta ʻi ha ngaahi taimi ʻoku ʻikai tali.
 • Pepa pulusi ʻoku feʻunga mo e ngaahi fie maʻu ʻo e fetalanoaʻaki he vitioo,.
 • Talanoa-ki ha niʻihi kehe ʻoku nau vahevahe fakalelei ʻa e fakamatala.
 • ʻikai fakaʻaongaʻi e paʻanga ke fakaleleiʻi ʻaki e ngaahi palopalema.
 • Ngaahi tuʻutuʻuni ki hono Fakaʻaongaʻi ʻo e fekumi mo e ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki e ngaahi meʻa.
 • Fakakaukau ko ha meʻa ʻoku mahuʻinga fau ki he fakamau mo e fakaʻuhinga ke ʻiloʻi e ngaahi malohinga mo e ngaahi fehalaaki ʻo e aofangatuku, ngaahi fakalelei mo e founga ʻe taha ki he faingataʻa.
 • Ko e mahino ʻa e ramifications ʻa e ngaahi moʻoniʻi meʻa foʻou ki he taha kotoa pe ʻi he problemsolving mo e fai tuʻutuʻuni ʻi he kahaʻu.
 • Ngaahi founga ako – toʻo mo fakaʻaongaʻi ʻa e instructionPERinstructional ʻo e ngaahi founga mo e faitoʻo ʻoku tonu ki he meʻa ʻoku hoko ʻi he taimi ʻoku mahino pe fakahinohinoʻi ai ʻa e ngaahi meʻa foʻou.
 • Ola lelei hono vakaiʻi TrackingANDDiscovering koe, ha kakai kehe, pe ko e ngaahi kautaha ke nau takiakiʻi ʻa e ngaahi fakaleleiʻi pe fakakaukau ki remedial ngaahi ngaue.
 • Perceptiveness fakasosiale-ki he ʻilo ko e ha e ʻuhinga ʻoku nau tali ai lolotonga ʻenau fai mo e mahino.
 • Dexterity-liliu e ngaahi ngaue ʻi he ngaahi sitepu othersI.
 • Fakamaketi-kole ki he niʻihi kehe ke nau liliu ʻenau fakakaukau pe toʻonga.
 • Ko e fakaleleiʻi ʻe ha niʻihi kehe e ngaahi faikehekehe ʻo e Fakalelei mo e fie maʻu ke fakaleleiʻi.
 • Akoʻi-Fakahinohinoʻi e niʻihi kehe ki he founga hono fai ʻo e ngaue.
 • Fakataukei ʻinisevesi-fekumi fakamatoato ki ha ngaahi founga ke tokoni ai ki he kakai.
 • Palopalema hono Fakaleleiʻi ʻo e palopalema ʻi hono fakafuofuaʻi e ngaahi palopalema faingataʻa mo hono toe vakaiʻi ke maʻu e ngaahi fakaikiiki ke fakahoko mo fakafuofuaʻi e ʻu tali mo hono fakahoko.
 • Ngaahi founga Vakaiʻi hono Fakafuofuaʻi – ʻoku fie maʻu e ako mo e meʻa ʻoku totonu ke faʻu ʻaki ha style.
 • Fokotuʻutuʻu ʻo e tekinolosia pe ko hono fokotuʻu ʻo e ngaahi meʻangaue mo e tekinolosia ke tokoni ki he kau ngaue ʻi he polokalama.
 • Ngaahi meʻangaue ke fili-Fakakaukauʻi ʻa e faʻahinga meʻangaue mo e naunau ne fie maʻu fakamatoato ke fai ʻaki ha ngaue.
 • Ngaahi misini fola faliki, ngaahi me'angaue, uaea, pe ngaahi polokalama ke feau e ngaahi fie maʻu.
 • E encoding-hiki ʻo e ngaahi polokalama fakakomipiuta fekauʻaki mo e ngaahi ʻuhinga ʻoku kehe.
 • Ngaahi ngaue ki hono Muimuiʻi e ngaahi ngaue dials, sivi, pe ko ha ngaahi fakaʻilonga kehe ke fakapapauʻi ʻoku fakalele totonu ha meʻangaue.
 • Ko hono fakalele mo Tokangaʻi e ngaahi founga ngaue ʻoku Puleʻi ʻaki e systems pe meʻangaue.
 • Ko hono fakahoko e meʻangaue ke Tokangaʻi ngaahi'anga pe ʻoku angamaheni ʻaki pe ki he meʻangaue mo hono fakapapauʻi ʻi he taimi.
 • Maʻu e tokoni fakatekinikale mei he ngaahi fehalaaki ʻoku lele mo hono fakapapauʻi e founga ke fakahoko ai ia.
 • Ngaahi meʻangaue ki hono monomono pe meʻangaue utilising e meʻangaue ʻoku fie maʻu.
 • Vakaiʻi ʻo e tuʻunga lelei-Fakafuofuaʻi hono fakahoko e ngaahi sivi mo e fakatotolo ka ʻo e meʻa, fakalelei'i, pe founga ke fakafuofuaʻi ai ʻa e lelei pe lavameʻa.
 • Pule mo e fai Tuʻutuʻuni-fakakaukau fekauʻaki mo e ngaahi totongi mamafa mo e meʻa lalahi fekauʻaki mo e ivi ke maʻu ai e lelei taha.
 • ʻanalaiso e systems-Fakakaukauʻi e founga kuo pau ke fakahoko ai ʻe ha founga pea mo e founga ʻo e liliu ʻi he ngaahi pisinisi, ngaahi tuʻunga, fakataha mo e ʻatakai ʻe uesia ai ʻa e ngaahi lelei.
 • Ngaahi founga Fakafuofuaʻi-ʻoku fakafuofuaʻi ai pe e anga e ngaue ʻo fakatatau mo e ngaahi taumuʻa ʻo e meʻangaue, naʻe fie maʻu ke tupulaki pe feʻunga e ʻulungaanga.
 • Timemanagement-Tokangaʻi e taimi ʻo e niʻihi kehe pea mo e oneis taimi foki.
 • Fakalele ʻo e Paʻanga-ʻoku ne Fakapapauʻi e founga ke fakaʻaongaʻi e paʻanga ke fakahoko, pea mo e ngaahi fakatau fekauʻaki mo e ngaahi fakamole ko ʻeni.
 • Fakalele ʻo e koloa ngaahi koloa ʻoku maʻu mo hono kumi lelei taha ʻo e establishments, naunau, mo e ngaahi naunau naʻe fie maʻu ke ʻi ai ha ngaahi ngaue ʻe niʻihi.
 • Ngaue ʻa e kakai ʻoku nau tokangaʻi e ngaahi Maʻuʻanga tokoni ʻa e niʻihi lolotonga ʻenau, fakatupulaki, mo e fakaʻaiʻai, kumi ki he fakafoʻituitui maʻolunga ki he ngaue.
Fie maʻu ki he ako Fie ma'u 'o e 'ilo
 • Tipiloma mei he ako maʻolunga (pe GED pe Akoʻanga Maʻolunga Equivalence tohi Fakamoʻoni)
 • Ngaahi lesoni lahi ki he kau faiako
 • Tokangaʻi 6 mahina, ʻo mamalie pea kau ai ha taʻu ʻe taha
Potoʻi ngaue ki hono Tokangaʻi ʻo e ngaue
 • AchievementsORAttempt – 85.19%
 • Kataki – 84.68%
 • Faka'ai'ai – 87.44%
 • Fekau – 83.76%
 • Tokoni – 91.30%
 • Foaki ma'a e ni'ihi kehe – 91.28%
 • Fakahinohino fakasosiale – 83.11%
 • Mapule'i kita – 91.43%
 • Teke hu'anga – 90.20%
 • Versatility/Fefonongaʻaki – 88.42%
 • Falala'anga – 91.50%
 • Tokanga ki he loloto – 86.22%
 • 'Ulungaanga faitotonu – 92.60%
 • Tau'ataina – 88.93%
 • Hono fa'u – 83.61%
 • Fakakaukau – 85.04%

Fekauʻaki mo Sēkope

Vakai foki

Sipinga 'o e ni'ihi, Fakamatala fatongia papa / Ngaahi fatongia mo e sipinga 'o e fatongia

Fakataha 'a e ngaahi full-size mo e papa 'o e ngaahi sipinga tonu 'o e ngaahi me'a. 'Oku kau ai 'a e kau ngaue 'o e FakakulupuLoki mo e tauhele papa …

Tuku ha tali

'E 'ikai pulusi ho'o tu'asila 'imeili. 'Oku faka'ilonga'i 'a e fakamatala 'oku fie ma'u *