උණුසුම් පුවත්
නිවස / පරිපාලක|පසු කාර්යාලයේ|පාරිභෝගික සේවය / පද්ධති විශ්ලේෂක රැකියා විස්තරය නියැදි

පද්ධති විශ්ලේෂක රැකියා විස්තරය නියැදි

 • තත්වය සාර්ථකව ජ්යෙෂ්ඨ මට්ටමේ පැවරුම් පද්ධති විශ්ලේෂණය හා නඩත්තු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ තොරතුරු තාක්ෂණ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග හා ශිල්ප ක්රම සඳහා අයදුම්කිරීම සඳහා වග කිව යුතු
 • පවරා දිනපතා සේවය සහ සහාය ටිකට් කළමනාකරණය හා ක්රියාත්මක
 • පද්ධති විශ්ලේෂක මෘදුකාංග හා දෘඩාංග විසඳුම් ක්රියාත්මක කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම විශ්ලේෂණය කිරීම මෙහෙයවීම සඳහා හැකියාව පෙන්නුම් කරනු ඇත
 • නිර්මාණය ක්රියාත්මක කිරීම සහ ජාල යෙදුම් සහ ඒ ආශ්රිත තාක්ෂණයන් පරීක්ෂා කිරීම මඟ පෙන්වන
 • අධිෂ්ඨානය නිසි සහ හෝ දෘඩාංග මෘදුකාංග හා ජාල ගැටළු උත්සන්න කිරීමට ස්ථාපිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය
 • උපකරණ ප්රධාන පුස්තකාලය හා ශාඛා පහසුකම්, රාජ්ය හා පෞද්ගලික ජාල පවත්වාගෙන යන අතර සහය
 • ජාල කාර්ය සාධන අධීක්ෂණය හා ප්රශ්න මතුවේ හඳුනා ගැනීමට සහ අවශ්ය ලෙස ගැටළුව යෝජනාව සඳහා ඔබම සහයෝගය උපයෝගී කර ගනිමින් නිවැරදි ක්රියාමාර්ගයක්
 • පුස්තකාල නාමාවලිය සහ සංසරණය පද්ධති සහ ජාලස්ථ දත්ත සමුදායන් පවත්වාගෙන යන අතර යාවත්කාලීන
 • කළමනාකරණය හා ක්රියාකාරී නාමාවලි සහ සේවාදායකයා-සේවාදායකය අයදුම්පත් භාවිතා කරමින් මහජන ජාලයේ තිබෙන සම්පත් ආරක්ෂාව සහ ප්රවේශ පාලනය පවත්වාගෙන
 • පුස්තකාලයේ සහාය මතුවෙමින් එන නව තොරතුරු තාක්ෂණ නිෂ්පාදන හා සේවා මත පර්යේෂණ පවත්වන
 • තාක්ෂණය වැඩසටහන් සහ විසඳුම් තොරතුරු පද්ධති දෙපාර්තමේන්තුව ප්රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සමග සමපාතව බව සහතික
 • අධ්යයන විවිධ තාක්ෂණික විසඳුම් හා හොඳම තරග අවශ්යතා සහ ස්ථාපිත ප්රමිතීන් නිර්දේශ
 • තාක්ෂණික විසඳුම් ප්රතිපත්ති සහ හොඳ පුරුදු මත කළමනාකරණ හා අවසන් පරිශීලකයන් උපදෙස් දෙයි
 • දෘඩාංග හා මෘදුකාංග ගැටළු විශ්ලේෂණය සහ ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි
 • හඬ දත්ත වීඩියෝ සහ රැහැන් රහිත අයදුම්පත් ක්රියාත්මක කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය පද්ධති හා පරිගණක ජාල ආරක්ෂාව, තොරතුරු පද්ධති කාර්ය මණ්ඩලය සමග සහයෝගීතාවයෙන්
 • භාවිතා පද්ධති ක්රියාවලීන් සහ සේවා ගැටළු සම්බන්ධ වාර්තා හා වාර්තා විවිධ සූදානම් හා පවත්වාගෙන
 • ඛණ්ඩාංක සේවාවට හා පරිගණක පද්ධති විශේෂඥයන් එකක් හෝ ඊට වැඩි වැඩ සමාලෝචනය
 • පවරා ලෙස අදාළ වෙනත් රාජකාරි සිදු
 • පද්ධතිය නිර්මාණය සංවර්ධනය සහ ප්රලේඛනය ක්රම සහ තාක්ෂණය
 • පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග වින්යාස නඩත්තු හා ප්රශ්න යෝජනාව
 • LAN WAN VLAN WLAN ජාල WIFI ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ඊතර්නෙට් TCP IP සහ මෙහෙයවීම සඳහා ක්රමවේදයන්
 • උපස්ථ සහ හා ආපදා ප්රතිසාධන සැලසුම්
 • ඵලදායී ප්රමුඛ හා සම්බන්ධීකරණ ශිල්ප ක්රම
 • කාර්ය මණ්ඩලය අධීක්ෂණය සහ පුහුණුව මූලික මූලධර්ම
 • ව්යාපෘති කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති හා භාවිතයන්
 • ගිවිසුම් ඇතිකර නව පද්ධති ඇගයීම සහ වෙළෙන්දන් සහ උපදේශකයින් කළමනාකරණය
 • අථත්ය අයදුම් යෙදවීම් සමග අතාත්වික ඩෙස්ක්ටොප් තාක්ෂණයන් කළමනාකරණය සහ පවත්වා
 • පරිපාලනය ක්රියාත්මක කිරීමට හා බහු ස්ථාන සමන්විත සංකීර්ණ තොරතුරු තාක්ෂණය පරිසරය පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධීකරණය කිරීමට හැකියාව
 • විශේෂ ව්යාපාර අවශ්යතා සපුරාලීමට කිරීම සඳහා තාක්ෂණයන් ක්රියාත්මක කිරීමට පිරිවැය ඵලදායී ක්රම විශ්ලේෂණය හා තීරණය
 • බහු ව්යාපෘති සහ සේවාදායකයා සේවාදායකය හා වෙබ් අඩවි පදනම් කරගත් තාක්ෂණය කළමනාකරණය
 • තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම හා නව ප්රගුණ
 • සංකීර්ණ වාර්තා සහ ලේඛන තාක්ෂණික තොරතුරු සූදානම්
 • මෘදුකාංග පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම
 • තාක්ෂණික යොමු අත්පොත් හා පරිගණක භාණ්ඩ කැටලොග් කියවීමට හා තේරුම්
 • නියමිත කාලසීමාවන් හමුවීම සහ වෙනස් කිරීම ඉක්මනින් අනුවර්තනය
 • විවිධ පරිගණක ෙයදුම් පිළිබඳ පුහුණුව හා උපදෙස් ලබා දීම
 • ඵලදායී දෙකම වාචිකව හා ලිඛිතව පැහැදිලිව සන්නිවේදනය සහ
 • සඵල පාරිභෝගික සේවාවක් ලබා
 • ඵලදායී ඉදිරිපත් කිරීම් සූදානම් සහ ඉදිරිපත්
 • සේවකයින් හා පොදු ජනතාව අතර සමුපකාර හා ඵලදායී කම්කරු සබඳතා ස්ථාපනය කිරීම සහ පවත්වාගෙන
 • පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග වින්යාස නඩත්තු හා ප්රශ්න යෝජනාව
 • හා මෘදුකාංග අන්තර්ගත සහ මානකරන දත්ත ගොනු සේවාදායක සේවාදායකය හා වෙබ් අඩවි පදනම් කරගත් පද්ධති ක්රියාත්මක කිරීමට
 • ඔබ යොදවා ඇති මෘදුකාංගය අරමුණ විස්තර හා සම්බන්ධ ගනුදෙනුකරුවන් පැනවුණි හා සංඛ්යාව අනුව ප්රමාණය නියම
 • පද්ධති පරාමිතීන් ජනසවි හා ෙදෝෂ ඉටු
 • සැබෑ කාලය හා RDBMS දත්ත සමුදායන් ප්රදර්ශනය හා tabular වාර්තා ස්ථාපනය කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම සංවර්ධනය
 • තොරතුරු තාක්ෂණ නිමැවුන් බලපෑමක් ඇති, එම වැඩ වෙනස්කම් ඉල්ලීම් පිළිබඳ සවිස්තර ඇගැයීම සඳහා සහාය
 • වැඩසටහන පද්ධතිය නිමැවුන් පත්කිරිම තාක්ෂණික සමාලෝචන විගණන වලංගු සත්යාපන පරීක්ෂා ප්රසම්පාදනයේදී සහය
 • වැඩසටහන පද්ධති සමස්ත බලපෑම අවම කිරීමට උපාය මාර්ග හා අවදානම් ප්රතිචාර නිර්දේශ අවදානම සමාලෝචන රැස්වීම් දී ද සහාය දක්වයි
 • පද්ධතිය ඉටු කරනු ඇත මෙහෙයුම් නියම නව පද්ධති ලුහුඬු සටහන් සැලසුම් නිෂ්පාදනය හා දත්ත අවසාන පරිශීලක බැලිය කරන ආකාරය සඳහා වගකිව යුතු
 • නිතිපතා ව්යාපාරික භාවිතය නඩු පරිශීලක කතා හෝ වෙනත් මෘදුකාංග සංවර්ධන අවශ්යතා රැස් කිරීම සහ ප්රලේඛනය ක්රමවේදයන් සංවර්ධනය සමඟ සහාය වලට සහභාගී
 • සාමාජිකයා ඉහළ මට්ටමේ මුල්කරගත් අදහස් ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතු අතර ලබන ක්රියාමාර්ග සඳහා අවශ්ය මෘදුකාංග බවට හැරවීම කළ යුතුය
 • නවීන ව්යාපාර වාර්තා මෙවලම් නිරාවරණ හා නව සොයාගැනීම් මෙම ස්ථාවරය තුළ සාර්ථකත්වයට ඉතා වැදගත් වේ

superadmin ගැන

එක් අදහස්

 1. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet
  explorer. I’m not sure if this is a format issue or
  something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue solved
  soon. Many thanks

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *