උණුසුම් පුවත්
නිවස / පරිපාලක|කළමනාකරු / මෙහෙයුම් කළමනාකරු රැකියා විස්තරය / කාර්යභාරයන් හා වගකීම් නියැදි

මෙහෙයුම් කළමනාකරු රැකියා විස්තරය / කාර්යභාරයන් හා වගකීම් නියැදි

 • ප්රසිද්ධ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් ඒකකය තුල වැඩ කණ්ඩායම් සඳහා දිනපතා, සතිපතා මාසික හා කාර්තුමය වාර්ෂික පදනම මත වැඩ කොටස සහ ඔවුන් බඳවා අනාවැකි කළමනාකරණය
 • වැඩ කඳු මුදුන් හා නිම්න ශ්රම කළමනාකරණය සහ බහුවචනය තුලනාත්මක අවශ්යතා සපයයි
 • සටහන් සඳහා වන ෙවනස් සහ නිර්දේශ සේවා සහ ගුණාත්මක උපරිම පාරිභෝගික තෘප්තිය ඵලදායිතාව කාලසටහන බරසාරව හා ආර්ථික ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඇති කරගනියි
 • මෙම ව්යාපෘති ලියාපදිංචි වර්ධනය හා යාවත්කාලීන
 • මෙම ව්යාපෘතිය පිරිවිතර කොන්ත්රාත්තුව භාජනය භාණ්ඩ චිත්ර සමාලෝචනය කිරීම හා අධ්යයනය
 • මෙම ව්යාපෘතියේ කොන්ත්රාත් නියමයන් සහ කොන්දේසි නිසි පරිදි කියාත්මක
 • ව්යාපෘති සියල්ල කාර්යක්ෂමතා තත්ත්ව සහ ඵලදායීතාවය ඇගයීමක් සිදු
 • ප්රසම්පාදන ප්රතිපත්ති සංවර්ධනය හා ස්ථාපිත ක්රියාමාර්ග හා කාර්ය සාධන පමිතීන් ක්රියාවන්
 • උත්සවය සඳහා වාර්ෂික ව්යාපාර සැලැස්ම හා අයවැය සංවර්ධනය
 • මෙහෙයුම් කළමනාකරු වෛද්යවරුන් උප කොන්ත්රාත්කරුවන් සහ සේවාදායකයා ප්රධාන කොන්ත්රාත්කරු සමඟ රැස්වීම්වලට සහභාගි වීමට සිදු වනු ඇත
 • අනුමත වැඩ ක්රියාත්මක සටහනට අනුව වැඩ ක්රියාත්මක
 • ක්රියාත්මක සටහනට අනුව ද්රව්ය සහ ක්රියාත්මක කෘති කලට වේලාවට සැපයීම සඳහා සහ උප-කොන්ත්රාත් අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක්
 • මෙම ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම කාලය පුරා ද්රව්ය මිනිස් බලය හා උපකරණ නිසි වෙන් සහතික
 • මෙහෙයුම් කළමනාකරු නියම වේලාවට ව්යාපෘතිය පුරා සාර්ථක ලෙස අවසන් කිරීම සහ පවරාදීම සඳහා සමස්ත වගකීමක් තිබෙනවා
 • නිසි පරීක්ෂාවකින් පරීක්ෂණ තත්ත්ව සහතික කිරීම සඳහා
 • සුදුසු ආරක්ෂක සැලැස්ම වර්ධනය කර ගැනීම මගින් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා
 • ඇති ව්යාපෘති සඳහා අයවැය තුළ වන සහතික
 • ක වියදමින් අනුමත හා සමස්ත මෙන්ම ව්යාපෘතිෙය් නිශ්චිත කරුණු සඳහා අයවැය
 • පිරිවැය පාලනය දෙපාර්තමේන්තුව සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ඇගයීම් සූදානම්
 • විශේෂයෙන් මැද පෙරදිග මෙහෙයුම් ව්යාපෘති පිළිගත් ජාත්යන්තර ප්රමිතියෙන් සමාගම් සමඟ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති
 • දේශීය කොන්ත්රාත් නීතිය හොඳ අවබෝධයක් ප්රයෝජනවත් වේ
 • මෙහෙයුම් කළමනාකරු ලෙස ඔබ ව්යාපාර සැලැස්ම විසින් තබා සියලු ඉලක්ක මෙන්ම ගබඩා කිරීමට, සහ සේවක කාර්ය සාධනය කළමනාකරණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වගකිව යුතු වේ
 • මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව හා පාරිභෝගික සේවා ප්රමිතීන් සෑම විටම පවත්වාගෙන ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් කාර්යය කටයුතු කිරීමට යොමු කිරීම
 • කාලෝචිත ආකාරයකින් භාණ්ඩ සුදුසු බෙදා සහතික කිරීම හා පාරිභෝගික තෘප්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පාලන අධීක්ෂණය සොයා තැනූ ට්රක් රථ
 • භාණ්ඩ, සුමට හා කාලෝචිත කදී සහතික කිරීමට නම්, මෙහෙයුම් භාවිතය වාර්තාව හා අධීක්ෂණය
 • උපාය මාර්ගික අරමුණු එරෙහිව ප්රගතිය මත-දිනය ලබා කිසිදු සැලකිය යුතු කරුණු වාර්තා කරන ලෙස ප්රවාහන සමග අභ්යන්තර සාමාන්ය අන්තර්
 • වැඩ ක්ෂේත්රයට අදාල අවබෝධයක් හා මග පෙන්වීම ලබා දීම සඳහා මෙහෙයුම් සම්බන්ධ සියලු දෙපාර්තමේන්තුවල සමග නිරන්තරයෙන් මෙහෙයුම් ප්රගතිය අධීක්ෂණය හා තීරණාත්මක ගැටලු විසඳීමට
 • එම ශ්රිතයේ කාර්ය සාධන කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සෘජු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් සමග නිරන්තරයෙන් මාර්ගෝපදේශකත්වය හා එදිනෙදා මෙහෙයුම් කළමනාකරණය
 • බාහිර තෙවන පක්ෂය කොන්ත්රාත්කරුවන් රජයේ ආයතන
 • සැලසුම් අධිවේගී මෙහෙයුම් නිලධාරීන් රාජකාරි මඟපෙන්වීම හා අධීක්ෂණය
 • වැඩ ප්රසිද්ධ වැඩ අධ්යක්ෂ මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සිදු කරනු ලැබේ
 • අධීක්ෂකයන් විසින් වර්ධනය කාලසටහන් අනුමත හා කාලසටහන් සන්නිවේදනය සහ පිරවීමට කළමනාකරණ හා කටයුතු කරන සහ අවශ්ය විට මුල් තැන දිය ව්යතිරේක හැසිරවිය
 • ඉලක්ක සමාලෝචන පවතින කාර්ය සාධන ප්රතිඵල
 • අවශ්ය පරිදි නිවැරදි පියවර බලය උත්සන්න සමග ගනී
 • මඟපෙන්වීම හා ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු අවශ්යතා ඉලක්ක සහ අරමුණු ගෙනහැර දැක්වෙන වාර්ෂික වැඩ සැලැස්ම සංවර්ධනය අධීක්ෂණය
 • සුදුසු පරිදි දිනපතා, සතිපතා, මාසික හා වාර්ෂික සැලසුම් ක්රියාවලිය තුළ සහභාගිවූවන්
 • මෙම ආස්ථානය සමස්ථ අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා ස්ථාපිත ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව කාලෝචිත හා ඵලදායී අයුරින් සියලු යුතුකම් හා වගකීම් ඉටු
 • මෙම කවුන්ටි යහපත් පතිරූපය එහි අරමුණු, ඉලක්කයන් සහ කැපකරු ප්රවර්ධනය කරන්න හා එහි ප්රදේශවල සියලු රාජ්ය හා පිළිගැනීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්යාපෘති
 • අවශ්ය හෝ ඉල්ලා වැනි වෙනත් යුතුකම් හා වගකීම් ඉටු
 • දැනුම හා පරිගණක සහ අවශ්ය මෘදුකාංග යොදා ගැනීමට ඇති හැකියාව
 • විශ්ලේෂණාත්මක කුසලතා හා සංඛ්යානමය පසුබිම
 • විශිෂ්ට අන්තර් හා සන්නිවේදන කුසලතාවන්
 • දෙකම වාචිකව හා ලිඛිතව හා ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමට හැකියාව
 • ප්රධාන ගැටළු සඳහා ප්රවේශයන් පිටතට වැඩ කොන්ක්රීට් හා වියුක්ත විචල්යයන් කිහිපයක් සමග ගනුදෙනු කිරීමට හැකියාව
 • සංවිධානය කිරීමට මධ්යස්ථ අවදානම සම්බන්ධ තීරණාත්මක සහ හෝ අනපේක්ෂිත තත්වයන් තුළ අවශ්ය විනිශ්චය කෙළින් තීරණ ගන්න හා නිර්මාණශීලිත්වය ක්රියාත්මක කිරීමට හැකියාව
 • ඛණ්ඩාංක සහ පවරා ලෙස පිටත කොන්ත්රාත්කරුවන් වෙළෙන්දන් සහ උපදේශකයින් වැඩ අධීක්ෂණය
 • වැඩ සාර්ථක කාර්ය සාධනය මෙන්ම දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු සමිබන්ධීකරණය දී කුසලතාවක් ලෙස පුළුල් පසුබිමක් අවශ්ය වේ
 • ලබා ගත හැකි සම්පත් සමාලෝචන ලබාදෙන ප්රමුඛතාව හා වෙන් කොට ඇගයීමට ලක් සේවා සැපයීමේ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් හා උපරිම ඵලදායී සේවා සැපයීම තහවුරු
 • කළමනාකරණය සහ අංශය අයවැය සංවර්ධන හා පරිපාලන වලට සහභාගී අංශය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැය සුපරීක්ෂාව
 • ප්රසිද්ධ වැඩ අධ්යක්ෂ සංකීර්ණ කාර්ය ආධාර කාර්ය වාර්තා හා වෙනත් අවශ්ය ලිපි සැකසීම සහ ඉදිරිපත් සපයයි
 • සංවිධාන අධ්යයන විමර්ශන හා මෙහෙයුම් අධ්යයන විවිධ පවරා වැඩසටහන් ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවෙත් සුදුසු ලෙස වෙනස් කිරීම් නිර්දේශ පවත්වාගෙන
 • අංශ හා පිටස්තර ආයතන හා සංවිධාන එම පවරා සේවා සහ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
 • මෙහෙයුම් බලපාන රෙගුලාසි හා තාක්ෂණය වෙනස් අනුමත වූ පසු ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පටිපාටික වෙනස්කම් ක්රියාත්මක අධීක්ෂණය
 • වෘත්තීමය අයුරින් හඳුනා ගැනීම හා වාර්තා සොයා ගැනීම් ගැටලු හා පැමිණිලි කිරීමට මක්කම ලැබෙන හා ප්රතිචාර දක්වයි හා අවශ්ය නිවැරදි ක්රියාමාර්ගයක්
 • අවශ්ය පරිදි මෙහෙයුම් නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා හදිසි තත්ත්වයන් ප්රතිචාර දක්වයි
 • සංවිධානය සහ කළමනාකරණ පිළිවෙත් සංවර්ධනය විශ්ලේෂණය සහ වැඩසටහන් ඇගයීම ප්රතිපත්ති සහ පවරා අංශය ෙමෙහයුම් අවශ්යතා සඳහා ඉල්ලුම් ලෙස
 • පවරා ප්රදේශයේ කාර්යයන් සම්බන්ධ අවදානම් කළමනාකරණයේ පොදු මූලධර්ම
 • ආරක්ෂණ මූලධර්ම හා පවරා මෙහෙයුම් වැඩ පුරුදු
 • වාර්තා තබා ගැනීම මූලධර්ම හා ක්රියා පටිපාටි
 • නව කාර්යාල පිළිවෙත් ක්රම සහ පරිගණක උපකරණ
 • වැඩ හා සම්බන්ධ පරිගණක ෙයදුම්
 • ඉංග්රීසි භාවිතය ව්යාකරණ අක්ෂර වින්යාසය වදන් මාලාවේ සහ විරාම ලකුණු
 • මත කාලය සහ අයවැය තුළ සංකීර්ණ ව්යාපෘති කළමනාකරණය හා අධීක්ෂණය
 • සැලැස්ම කාලසටහන සකාට සමාලෝචන සංවිධානය හා කාර්ය මණ්ඩලය වැඩ ඇගයීමට
 • මෙහෙයුම් පටිපාටි ප්රතිපත්ති හෝ ක්රම වැඩි දියුණු ඇගයීමට සහ සංවර්ධනය
 • පර්යේෂණ මෙහෙයුම නව ක්රම ක්රියා පටිපාටි හා ශිල්පීය ක්රම විශ්ලේෂණය හා ඇගයීම
 • පැහැදිලි සහ සංක්ෂිප්ත වාර්තා ලිපි ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග සහ අනෙකුත් ලිඛිත ද්රව්ය සූදානම්
 • ඵලදායී අයුරින් පරිපාලන හා තාක්ෂණික තොරතුරු හා දත්ත සාරාංශ සහ ඉදිරිපත් අර්ථ විග්රහ
 • ගොනු වාර්තා තබා ගැනීම හා ට්රැකිං පද්ධති විවිධ පිහිටුවීම හා පවත්වාගෙන
 • ඵලදායී හා කාලෝචිත ආකාරයකින් ව්යාපෘති සහ බහු කාර්යයන් විවිධ සංවිධානය පමුඛතා තමන්ගේ වැඩ කට්ටලයක් ප්රමුඛතා සංවිධානය සහ විවේචනාත්මක කාලය අවසන් දින හමුවීමට
 • සාමාන්ය ප්රතිපත්තිය කාර්ය පටිපාටික හා නීතිමය මාර්ගසූචක වාචසික වැඩසටහන විචක්ෂණභාවයෙන් හා ස්වාධීන විනිශ්චය භාවිතා
 • මෙහෙයුම් කළමනාකරු සංවේදී පරිසර දේශපාලන හෝ පුද්ගල ගැටළු සම්බන්ධ වීමට සිදු වන ව්යාපෘති කළමනාකරණය කිරීමට හැකි විය යුතුයි
 • මෙම මෙහෙයුම කළමනාකරු සේවාලාභියා හා සමාගම අතර ඇති ගිවිසුම සියලු වගකීම් ඉටු කරන බව සහතික කිරීම සඳහා සමස්ත වගකීමක් තිබෙනවා
 • මෙම මෙහෙයුම කළමනාකරු ව්යාපෘතිය සැලසුම් කර ඇති මුදල ගුණාත්මක සහ කාර්ය සාධනය පිරිවිතර සේවාලාභී සමග එකඟ වී ඇති කාල සීමාව තුල නිර්මාණය ප්රසම්පාදනය ඉදි කරන අතර, විවෘත සහතික කිරීම සඳහා වන ගිවිසුම යොමු කරයි
 • සේවාලාභියා සමඟ මෙන්ම උප උපදේශකවරුන් සහ රජයේ ආයතන වැනි වෙනත් ආයතන සමඟ කටයුතු කරන විට එම මෙහෙයුම කළමනාකරු සමාගම නියෝජනය
 • රැස්වීම් මුහුණට මුහුණ මාර්ගයෙන් සහ වෙනත් ක්රම මගින් අභ්යන්තර සහ බාහිර සියලු පක්ෂ සමග නිරන්තර පදනම මත සන්නිවේදනය
 • සියලු සමාගම ගේ කොන්ත්රාත් සහ නීතිමය බැඳීම් සේවාලාභී තෘප්තිය සඳහා හමු වන බව සහතික කිරීම
 • සමාගම ශක්තිමත් කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සේවාලාභියා අදහස්විමසීම යම් ගැටලුවක් පිළිබඳ මුල්ම අවස්ථාව දී උපදෙස් සමාගම කළමනාකරණය තබා
 • සියලු ව්යාපෘති කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් මෙම ව්යාපෘතිය අරමුණු සමග පූර්ණ කථා කල බව සහතික ව්යාපෘතිය සාර්ථකව නිම කිරීමට පවරා ව්යාපෘති කණ්ඩායමේ සංවිධානය සහ කළමනාකරණය
 • , අවශ්ය ඕනෑම ආරක්ෂණ උපකරණ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා සපයා ඇති බව සහතික
 • ව්යාපෘති කණ්ඩායමේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් වෙබ් අඩවිය බැලීමේ වාර්තා පවත්වා
 • මෙම නිර්මාණ කළමනාකරු සහ කාර්ය සාධක නායකයින්ට ප්රශ්නය කාර්ය උපදෙස්
 • ගැටළු ඇති ප්රදේශ හඳුනා ගැනීම හා ඒවාට විසඳුම් එකඟ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සැබෑ ප්රගතියක් පිරිවැය සමාලෝචනය කිරීමට ක්රමවත් කාල අන්තර ව්යාපෘතිය සමාලෝචන රැස්වීම් සංවිධානය
 • මිනිස් පැය හා පිරිවැය පිළිබඳ බව වියදම් හා ක්රියාත්මක කිරීම තහවුරු නිසි පාලනය අධීක්ෂණය සහ සමාගම කළමනාකරණය සහ සුදුසු ලෙස සේවාලාභියා වෙත වාර්තා වේ
 • සහ මෙම වැඩසටහන හෝ වියදම් අනාවැකි බලපෑම් හා ඒවා අවම කර ගැනීමට අවශ්ය පියවර ගැනීමට හැකි අහිතකර ප්රවණතා හඳුනා
 • මෙම ව්යාපෘතියේ සමස්ත තත්ත්වය මත වාර්තා කිරීමට සමාගම මාසික මෙහෙයුම් ව්යාපෘතිය සමාලෝචන රැස්වීමට සහභාගි
 • අදාළ මුල් වරට අත් ආරක්ෂාව සැබෑ ප්රගතිය සමාලෝචනය කිරීමට ක්රමවත් කාල අන්තර රැකියා වෙබ් අඩවිය වෙත පැමිණෙන කොහෙද
 • උපායමාර්ගික පහසුකම් පුරා ව්යාපාර සැලසුම් හා සම්බන්ධීකරණය හැකියාව
 • මුහුණුවර බොහොමයකින් වැඩ පරිසරය සඳහා ශක්තිමත් සංවිධානාත්මක හා නායකත්ව කුසලතා
 • මෙම මෙහෙයුම් කණ්ඩායම් සහයෝගය හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පුහුණු වීමක් ශෛලිය නායකත්වය යොදා
 • සමාගම් ප්රමිති ජය ගැනීම සඳහා සහ අංගනයේ සාර්ථක මෙහෙයුම සහතික කිරීම සඳහා සංවර්ධනය සහ කළමනාකරණය සහ ඉදිරි පෙළ කාර්ය අධීක්ෂණය දුම්රිය කුලියට
 • ආදායම් උත්පාදනය ලාභ හා අයවැය ප්රමිතීන් සේවක රඳවා තබා ගැනීම සහ පාරිභෝගික තෘප්තිය සඳහා සමාගම ඉලක්ක සපුරා
 • අවශ්ය වන ලෙස උත්සන්න කරුණු සම්බන්ධයෙන්
 • තීරු බදු හා ඉලක්ක පිළිබඳව කණ්ඩායමට මඟ පෙන්වීම ලබා
 • සහතික ආරක්ෂිතව වැඩ කිරීමේ පරිසරයක් සකසා සහ පවත්වාගෙන යනු ඇත
 • සමාගම මෙහෙයුම් ප්රමිතීන් සහ ආදායම් ඉලක්ක රැස්වීමක් අතීත වාර්තා
 • එය තේරුම් ගැනීමට පහසු පරිසරයක් තුළ-කාර්ය බහු කිරීමට හැකි විය යුතුයි
 • විශිෂ්ට ලිඛිත හා වාචික සන්නිවේදන කුසලතා
 • පරිගණක ප්රවීණතා, Microsoft Office නිෂ්පාදන දත්ත සමුදායන්
 • කැමති ස්ථාපිත කාලසීමාවන් තුළ ඉලක්ක සපුරා ප්රගති වාර්තාව
 • ගිවිසුම් සකස් කිරීම හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් උපදේශකයින් ගනුදෙනුකරුවන් සැපයුම්කරුවන් හා උප කොන්ත්රාත්කරුවන් සමඟ ගිවිසුම් ගිවිසුම් සංශෝධනය වෙනස්කම් සහ එකතු කිරීම් සාකච්ඡා
 • අයවැය ඇස්තමේන්තු වාර්තා හෝ පිරිවැය ෙසොයා ගැනීෙම් පගති වාර්තා සකස් කිරීම හා ඉදිරිපත්
 • හිමිකරු හෝ සංවර්ධක නියෝජනය පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය කම්කරුවන් හා ගනුදෙනුකරුවන් සැලසුම් හා කොන්ත්රාත් කොන්දේසි අර්ථ පැහැදිලි
 • ව්යුහයන් පහසුකම් හෝ පද්ධති ඉදිකිරීම් හෝ නඩත්තු අදාළ සැලැස්ම සංවිධානය හෝ සෘජු කටයුතු

යාකොබ් ගැන

ද සොයා බලන්න

සාමාන්යාධිකාරී රැකියා විස්තරය නියැදි

රැකියා විස්තරය / කාර්යභාරයන් හා වගකීම් නියැදි සහාධිපත්ය මෙහෙයුම් පහසුකම් පුළුල් දැනුමක් තිබිය යුතුය …

6 අදහස්

 1. මෙම වෙබ් අඩවිය ගැන මට දැනුම් මගේ පියාට ස්තුතිවන්ත,
  මෙම බ්ලොග් අඩවිය ඇත්තෙන්ම විශිෂ්ට වන්නේ.

 2. එහි Heyy! І ςome අදහස් හා ප්රශ්න ගොඩක් acгoss ඇති ԝith
  අපගේ B2B විකුණුම් එලඹ හා අතුරුදහන් වූ specialied හැකිවනු වටය rеgards.
  හැකිවනු ඇති majofity fοr B2B අලෙවි ලැයිස්තුව ඇති Ԝe, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ලද සැණින් ඇතුළු, neᴠertheless іt ප්රායෝගික පැහැදිලි කිරීම් fоr සෑම රජය පෙළඹවූයේ, ව්යාපාර වෙළඳපල සමඟ කරදරකාරී tо ගනුදෙනුවක් වන.
  І සියලු වඩාත්ම කැමති විශේෂිත හැකිවනු ɑ පැතුම් ලැයිස්තුවෙන් ආරම්භ කරමි.
  මට ඔබේ ව්යාපාරය වෙළඳ පොලක් bеlow අතහැර සහ මම ttry certainlly wіll
  ඔබ වෙනුවෙන් thе B2B නායකත්වය හූරන්න සහ වෙබ් මත ඒවා ඉදිරිපත්
  අඩවිය. ස්තුති

 3. මම එක හොදයි - එහි ඔබේ තොරතුරු සඳහා ඔබට ස්තුතියි ඒයි
  මෙන්න මෙතන සිට අලුත් යමක් අහුලා. මම කෙසේ වෙතත් විශේෂඥ දැනුම කළා
  මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට තාක්ෂණික කරුණු කිහිපයක්, මා අත්විඳි ලෙස
  වෙබ් අඩවිය නැවත පූරණය කිරීමට මම මීට පෙර බොහෝ වතාවක් එය නිසි පූරණය ලබා ගත හැකි.
  ඔබේ වෙබ් සත්කාරක හරි නම් මම පුදුම වී? මම පැමිණිලි කරන්නේ නොවන, නමුත් මන්දගාමී පැටවීම අවස්ථා වරක් ඉතා නිතර ගූගල් ඔබේ ස්ථානගත බලපානු ඇත සහ දැන්වීම් සහ අලෙවි නම් ඇඩ්වර්ඩ්ස් ඔබේ උසස් තත්ත්වයේ ලකුණු හානි විය හැකි.
  කෙසේ හෝ මම මගේ ඊ-තැපැල් මෙම RSS එකතු කරන්නෙමි ඔබේ අදාළ විශ්මයජනක සංකල්පය වඩාත් සොයා බලන කළ හැකි
  අන්තර්ගතය. ඔබ ඉතා ඉක්මනින් නැවත මේ යාවත්කාලීන බව සහතික.

 4. මහා බ්ලොග්! ඔබේ තේමාව ඉරණමද හෝ ඔබ කොහේ හරි සිට එය බාගත කළේ?
  සරල adjustements කිහිපයක් සමඟ ඔබේ වගේ තේමාව ඇත්තටම මගේ බ්ලොග් බබලවන්න ඇත.

  ඔබ ඔබේ නිර්මාණ විය එහිදී මට කියන්න කරුණාකර. පලවෙනි හේතුව

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *