උණුසුම් පුවත්
නිවස / Uncategorized / Armored Assault Vehicle Officers Job Description / කාර්යයන් හා රාජකාරි නියැදි

Armored Assault Vehicle Officers Job Description / කාර්යයන් හා රාජකාරි නියැදි

Strong the operation of of lighting armor aquariums, and amphibious amphibious invasion automobile products during fight circumstances on land or in aquatic settings. Duties include directing crewmembers within the functioning of targeting and shooting devices; coordinating the operations of advanced onboard communications and routing devices; pointing the carry of workers and equipment during combat; forming and applying challenge programs, such as the tactical occupation of armored car units; and complementing having infantry, artillery, and air support units.

රැකියා කුසලතා අවශ්ය

   යාකොබ් ගැන

   ද සොයා බලන්න

   සූර්ය තාප සවිකරන්නන් හා තාක්ෂණ ශිල්පීන් රැකියා විස්තරය / කාර්යයන් හා යුතුකම නියැදි

   සමුච්චය නිර්මාණය සූර්ය විදුලි වැඩසටහන් ස්ථාපනය හෝ නැවත, ගබඩා, හා PV-උණුසුම් ජලය බෙදාහැරීම …

   එක් අදහස්

   ඔබමයි

   ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *