તાજા સમાચાર
ઘર / ક્ષેત્રકાર્ય કર્યું|અવેક્ષક

ક્ષેત્રકાર્ય કર્યું|અવેક્ષક

બહાર પ્લાન્ટ સુપર સુપરવાઇઝર જોબ વર્ણન નમૂના

Job Description Sample Unlocks doors and gates raises and lowers flags inspects buildings and grounds for damage needed repairs security and safety hazards performs security checks on facilities. દૂર કરે છે અને સોલવન્ટ મદદથી દિવાલો અને પેઇન્ટ અહેવાલો પેઇન્ટિંગ યોગ્ય જાળવણી કર્મચારીઓ માટે જરૂરિયાત ગ્રેફિટી આવરી લે છે. Requisitions and maintains needed materials

વધુ વાંચો »