Home / Archwiliwr / Disgrifiad Mewnol Technegol Archwiliwr Swyddi / rolau / Dyletswyddau a Chyfrifoldeb Sampl

Disgrifiad Mewnol Technegol Archwiliwr Swyddi / rolau / Dyletswyddau a Chyfrifoldeb Sampl

Disgrifiad swydd / rolau / Dyletswyddau a Chyfrifoldeb Sampl

 • Perfformio gwaith maes archwilio drwy gynnal cyfweliadau adolygu ac arsylwi gwaith dan sylw gynnal gwaith maes yn ôl y rhaglen archwilio ac archwilio dogfennaeth ategol cysylltiedig
 • Cynorthwyo i gynllunio archwiliadau trwy gynnal ymchwil ar gyfer archwiliadau potensial a chymryd rhan mewn cyfarfodydd i ddatblygu cwmpas ac amcanion yr archwiliad
 • Rhyngweithio â chleientiaid maes trwy ohebu â goruchwylwyr a darparu adborth ac argymhellion
 • Paratoi papurau gwaith ac adrodd y canfyddiadau drwy adolygu deunyddiau a gafwyd gan dystiolaeth paratoi papurau gwaith yn gryno ac yn dogfennu canfyddiadau archwilio ac argymhellion
 • Dilyn i fyny ar argymhellion archwilio er mwyn sicrhau gweithrediad camau cywirol a argymhellir
 • Perfformio prosiectau arbennig gan systemau i echdynnu data a gwerthuso prosesau dysgu i sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau
 • Darparu cefnogaeth staff ar gyfer amrywiaeth o fyrddau a chomisiynau yn mynychu ac yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd grŵp proffesiynol
 • Yn gyffredinol gyfrifol am gynllunio ac archwiliadau pherfformio o system gyffredinol a rheolaethau cais phrosesau TG cywirdeb rheoli prosiect a data ar y cyd ag arbenigwyr archwilio busnes
 • Gwybodaeth Trosoledd o systemau a data i gymryd rhan yn y gwaith o gynllunio TG integredig archwiliadau
 • Yn gyfrifol am y gweithdrefnau sicrhau ansawdd a phrosesau adolygu sy'n ymwneud â phrosesu materion diogelwch data data a chanllawiau rhaglennu
 • Gweithredu archwiliadau Technoleg Gwybodaeth fel y'i diffiniwyd gan y Pwyllgor Archwilio a Rheoli
 • Nodi a gwerthuso meysydd risg y sefydliad ac yn darparu mewnbwn i ddatblygiad y cynllun archwilio blynyddol
 • Adnabod datblygu a materion archwilio dogfennau ac argymhellion Cyfathrebu neu gynorthwyo i gyfathrebu canlyniadau'r archwiliad ac ymgynghori prosiectau i reoli
 • Datblygu a chynnal perthnasau cleientiaid a staff cynhyrchiol drwy gysylltiadau unigol a chyfarfodydd grŵp
 • Cynrychioli archwiliad mewnol ar dimau prosiect sefydliadol mewn cyfarfodydd rheoli a gyda sefydliadau allanol
 • Darparu neu'n helpu i ddarparu hyfforddiant hyfforddiant ac arweiniad i staff archwilio mewnol ac neu Ofal Ffynhonnell archwilwyr allanol yn cynnal archwiliadau a materion sy'n gysylltiedig â archwilio eraill
 • Drafft cwmpas ac amcanion ar gyfer archwilio unigol a pharatoi rhaglenni archwilio
 • Cynnal dadansoddiad echdynnu data ac adolygiadau diogelwch gan ddefnyddio
 • Gweithredu fel cyswllt â phartneriaid busnes i sicrhau dealltwriaeth lawn o'r data llif data gonestrwydd a diogelwch y system
 • Asesu rheoli TG elfennau i liniaru risgiau TG ynghylch y cywirdeb cyfrinachedd ac argaeledd gwybodaeth busnes
 • Cymryd rhan yn natblygiad y gyllideb a chynllunio strategaeth proses Adran Archwilio Mewnol Group
 • Darparu mewnbwn i baratoi cynllun archwilio blynyddol
 • Hwyluso defnydd effeithiol o gyllideb amser archwilio i helpu i gwblhau'r cynllun archwilio blynyddol erbyn diwedd y flwyddyn
 • Cydweithio â Thîm i gynllunio a datblygu gweithgareddau archwilio
 • Gweithredu cynlluniau archwilio trwy gynnal cysylltiadau ag adrannau archwiliedig er mwyn cael mynediad at eu dogfennau Adroddiadau systemau a phersonél
 • Cynorthwyo yn y Pwyllgor Archwilio Rheolaeth a thrwy archwilio gwerthuso adroddiadau ac argymell gwelliannau ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd prosesau risg Rheoli s
 • Nodi a gwerthuso amlygiadau risg sylweddol yng nghwrs arferol o ddyletswydd
 • Penderfynu a yw prosesau rheoli risg priodol yn eu lle ddigonol ac yn effeithiol ac yn argymell gwelliannau
 • Rhoi sicrwydd ynghylch a broses rheoli risg y Grŵp IDB yn ddigonol i ddiogelu'r asedau enw da a gweithrediadau parhaus y Grŵp
 • Nodi'r feirniadol ac effaith ganlyniad i'r amlygiad risg i gyflawni amcanion
 • Gwerthuso pa mor ddigonol ac effeithiol yw'r rheolaethau i liniaru risgiau sy'n cwmpasu gweithrediadau llywodraethu Byrddau Draenio Mewnol ac systemau gwybodaeth
 • Nodi amcanion a sefydlwyd proses fusnes rhoi risgiau i gyflawni
 • Cynorthwyo mewn unrhyw aseiniadau archwilio arbennig neu ymchwiliadau gorfodi gan y Rheoli
 • Cymryd rhan mewn pwyllgorau archwilio drwy roi mewnbwn gan maes cyfrifoldeb
 • Cymryd rhan wrth lunio'r farn farn gyffredinol am y broses rheoli risg y Grŵp IDB a system o reolaethau i uwch i'r Pwyllgor Archwilio a Rheoli
 • Adolygu'r rheolaethau mewnol ac i wneud unrhyw argymhellion ar gyfer gwelliannau angenrheidiol
 • Gweithredu i atal ymchwiliad canfod ladrad twyll a rhaglen adrodd
 • Bydd yr Archwilydd mewnol yn gyfrifol i gynllunio eu rhaglen archwilio mewnol
 • Gweithdrefnau Polisi gweithredu cynllun archwilio mewnol a chymryd rhan yn y broses a mentrau gwella rheolaeth fewnol
 • Adolygu ac asesu gweithrediad prosesau a rheolaethau systemau
 • Adnabod asesu a gwerthuso risgiau sy'n effeithio ar gyflawni amcanion cwmnïau
 • Gwerthuso'r economi ac effeithlonrwydd adnoddau eu dyrannu â hwy ac yn eu defnyddio
 • Adolygu cydymffurfio â pholisïau perthnasol chynlluniau gweithdrefnau cyfreithiau a rheoliadau
 • Cynorthwyo gyda rheolaeth nodi ac asesu risgiau strategol
 • rhaglenni archwilio Dylunio a goruchwylio mewn aseiniadau archwilio allweddol yn dilyn i fyny ar gynnydd gweithredu argymhellion
 • Y gallu i ddiffinio problemau casglu data sefydlu'r ffeithiau a dod i gasgliadau dilys
 • Sefydlu polisïau a gweithdrefnau priodol i arwain y swyddogaeth archwilio mewnol a sicrhau ansawdd y gwasanaethau a ddarperir sicrwydd
 • Cydlynu gyda'r archwilwyr allanol yn y meysydd uchod os bydd angen
 • datblygu'n llwyddiannus Gwrth-dwyll-Polisi a Gweithdrefn Gwrth-dwyll
 • Cynllunio a datblygu strategaethau a gweithdrefnau archwilio trwy berfformio asesiadau risg mewn ymateb i risgiau busnes a risgiau ariannol
 • Paratoi dadansoddiad SWOT a phrofi rheolaethau allweddol dros y prosesau busnes a chyfrifeg
 • Cymryd rhan yn y broses a gwella rheolaeth fewnol fentrau Ystafel gyda staff rheoli a chwrdd ag eraill yn-daliadau ar ystod eang faterion archwilio mewnol
 • Yn dangos safonau uchel o ymddygiad a moeseg yn ogystal â annibyniaeth barn briodol a disgresiwn
 • Cynorthwyo i ymchwilio i weithgareddau twyllodrus a amheuir sylweddol o fewn y sefydliad ac yn rhoi gwybod i'r Swyddog a rheolaeth y canlyniadau Cyfrifyddu
 • Perfformio gweithdrefnau archwilio i wirio bod y rheolaethau yn cael eu gweithredu drwy brofion a chyfweld technegau
 • Yn dadansoddi ac yn dod i'r casgliad ar effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd yr amgylchedd rheoli
 • Nodi bylchau rheoli a chyfleoedd i wella
 • Dogfennau canlyniadau'r gwaith archwilio yn unol â adran archwilio a'r Sefydliad safonau IIA Archwilwyr Mewnol
 • Asesu gwerthuso ac yn hyrwyddo cydymffurfiaeth â pholisïau rheoli mewnol
 • Yn rhoi cyngor ar reolaeth fewnol ac yn cymryd rhan wrth wella safonau archwilio mewnol ac arferion o fewn y grŵp
 • Mae'r holl waith a bennwyd ac eglurhad i gael ei diweddaru i reoli o bryd i'w gilydd

Am Jacob

Gwiriwch hefyd

Sr Internal Auditor Job Description Sample

Disgrifiad swydd / rolau / Duties and Responsibility Sample Working with the Internal Audit Manager

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *